Ibland hamnar vi i en situation där våra tidigare erfarenheter inte räcker till för att vi ska klara oss ur situationen. Det som inträffat, eller den insikt vi fått om något, plågar oss och vi har svårt att hitta lösningar. Vårt dagliga liv påverkas kraftigt. Vi har svårt att arbeta eller studera, svårt att sova, ältar händelsen. Vi befinner oss i kris.

Dessa situationer kan handla om skilsmässa eller andra problem med relationer, det kan gälla förlust av arbete eller att vi misslyckats med något som är mycket viktigt för oss. Det kan handla om närståendes sjukdom eller död. Vi kan ha blivit kraftigt kränkta eller utsatta för hot. Situationerna och skälen till kris kan vara många.

Ibland läker krisen ut av sig själv, vi hittar en lösning. Ofta behöver vi hjälp att tillsammans med någon annan gå igenom det som hänt för att sortera, förstå och hitta olika möjliga lösningar. I en hel del fall är krisen så stark och reaktionerna så omfattande att vi misstänker att den också påminner oss om något svårt som hänt tidigare i livet, något som förblivit obearbetat.

En genomgång av krisens ursprung och förlopp kan vara till stor hjälp för att hitta möjliga vägar framåt. Det som från början bara upplevdes som kaos kan få innehåll och struktur. Därmed kan vi få mer kontroll över krisen - och livet.

Ibland räcker det med kortvarig hjälp och stöd i krisen. Andra gånger kan det behövas längre insatser.